آشنایی با کارکنان آموزشی

آقای محمدهادی ایزدی

آقای سید مهدی حسینی

دبیر تفکر وسبک زندگی

آقای علیرضا رضائی

خانم حسن زارع

دبیر دفاعی

آقای الیاس سیروس

آقای علی قلی پور

دبیر تربیت بدنی

آقای شاهین مالک

آقای پارسا نصیری نیا

دبیر تربیت بدنی

آقای امیدرضا هوشیار

آقای ابراهیم احمدی

پرسنل دبیر
درباره من

آقای حسین بردویی

دبیر زبان
درباره من

آقای جهانبخش برزگر

دبیر آزمایشگاه علوم
درباره من

آقای حمیدرضا حسامی

زبان انگلیسی
درباره من

آقای مسعود حسن شاهی

دبیر ادبیات

آقای ابراهیم حسنی

دبیر مطالعات

آقای محمد خیر خواه صادق

دبير كاروفن آوري

آقای امین ده بزرگی

دبیر علوم

آقای سعید رفیعی

دبیر ادبیات
درباره من

آقای مهدی سامی وند

دبیر ورزش

آقای علیرضا سروی

دبیر کامپیوتر

آقای محمدحسین سلیمی

آقای علیرضا شعاعی

دبیر هنر

آقای امیرعلی صبوری

آقای حسن صفی یاری

پرسنل دبیر

آقای علیرضا عباسی

دبیر المپیاد

آقای سیروس عرشی

دبیرورزش
درباره من

آقای فرامرز فخرمعانی

آقای گروه تربیت بدنی گروه تر...

تربیت بدنی

آقای محمد لطفی

آقای جلال الدین محقق

دبیر سبک زندگی

آقای محمد مظفر

دبیر علوم

آقای سید محمد رضا موسوی زاده...

دبیر دینی و عربی و قرآن...

آقای محمد نامه گشای فرد

آقای حسین یزدی

دبیر عربی و معارف