آشنایی با کارکنان اداری

خانم پریسا دولتی

آقای امین ده بزرگی

آقای امیرعلی عالی

خانم محمدرضا فرهادی

آقای محمد حسن دانشمند

مدیردوره اول متوسطه

آقای مهدی سراداری

معاون پایه نهم

آقای سید میثم آرزومندان

معاون پایه هفتم

آقای حامد کشاورز

معاون پایه هشتم

آقای امیر هنرور

آقای محمدحسن جوکار

معاون پرورشی

آقای علیرضا رضائی

معاون آموزشی و پژوهشی

آقای سالار دهقانی

خدمات

آقای علیرضا سروی

معاون بهداشت

آقای عرفان باقری

مشاور
درباره من

آقای علیرضا تنگستانی

مشاور تحصیلی

آقای سجاد صدیق

آقای علیرضا فکری

مشاور تحصیلی

آقای ابراهیم احمدی

پرسنل دبیر

آقای حسن صفی یاری

پرسنل دبیر

آقای فردین قربانی

روان شناس