آشنایی با کارکنان اداری

آقای سید جلال الدین حسینی

خانم مرضیه مسعودی

مدیر پیش دبستانی - معاو...

خانم صدیقه حسین آبادی

معاون آموزشی

خانم نرجس رحیمی

پرسنل معلم

خانم مرضیه رستگاریان زاده

معاون آموزشی

خانم لعیا رضائی

معاون اجرایی
درباره من

خانم زهره ابوطالب زاده

معاون پسر
درباره من

خانم فاطمه معین شیرازی

معاون دختر

خانم سارا صفری

مربی بهداشت

خانم شقایق کاویانی

روان‌شناس
درباره من

آقای ولی اکبری

متصدی

خانم ثمین نجابت

معاون پرورشی

خانم زهرا دانشور

خدماتی