آشنایی با شهاب کامران نیا

آقای شهاب کامران نیا

هشتم موقت 1403، کلاس 201
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/t6QKz
سمت: دانش آموز هشتم موقت 1403، کلاس 201
تاریخچه تحصیلی:
96-97: اول لاله 1 - کلاس 101
97-98: دوم نرگس 1 - کلاس 201
98-99: سوم یاس 3 - کلاس 303
سال تحصیلی 1400-1399: چهارم 5 - دکتر خدادوست - کلاس 405
سال تحصیلی 1401-1400: پنجم شهریار - کلاس 503
سال تحصیلی 1402-1401: ششم شهید مصطفی احمدی روشن - کلاس 603
سال تحصیلی 1403-1402: هفتم سه - کلاس 303
سال تحصیلی 1404-1403: هشتم موقت 1403 - کلاس 201
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1400-1399:
فرهنگی - رتبه برتر جشنواره حافظ خوانی تبریک
98-99:
فرهنگی - کسب مقام برتر در رشته احکام مرحله آموزشگاه تبریک