آشنایی با محمدعرفان درفش

آقای محمدعرفان درفش

دوم دانش 2، کلاس 202
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/q8J9X
سمت: دانش آموز دوم دانش 2، کلاس 202
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1401-1400: اول جدید الورود 1401 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1402-1401: اول رويش 1 - کلاس 101
سال تحصیلی 1403-1402: دوم دانش 2 - کلاس 202
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1403-1402:
قرآن - مقام اول مسابقه قرائت قرآن مرحله آموزشگاه تبریک