آشنایی با مهرسا محسنی

خانم مهرسا محسنی

پنجم نيلوفر 2، کلاس 502
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/o3Q5M
سمت: دانش آموز پنجم نيلوفر 2، کلاس 502
تاریخچه تحصیلی:
97-98: کودکستان دو آذر آرمین، کلاس زرد - کلاس 110
98-99: اول 4 - کلاس 104
سال تحصیلی 1400-1399: دوم 4 - کلاس 204
سال تحصیلی 1401-1400: سوم 1 - کلاس 301
سال تحصیلی 1402-1401: چهارم ارکیده 3 - کلاس 403
سال تحصیلی 1403-1402: پنجم نيلوفر 2 - کلاس 502
تاریخچه افتخارات: