آشنایی با عمران اسلام زاده

آقای عمران اسلام زاده

دوم دانش 1، کلاس 201
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/Yn34A
سمت: دانش آموز دوم دانش 1، کلاس 201
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1400-1399: کودکستان دو جدید الورود پسر - کلاس 10002
سال تحصیلی 1401-1400: کودکستان دو سبز-پسر - کلاس 107
سال تحصیلی 1401-1400: اول جدید الورود 1401 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1402-1401: اول رويش 1 - کلاس 101
سال تحصیلی 1403-1402: دوم دانش 1 - کلاس 201
تاریخچه افتخارات: