آشنایی با دانیال اوجی

آقای دانیال اوجی

یازدهم ریاضی دو، کلاس 204
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/z5Y7E
سمت: دانش آموز یازدهم ریاضی دو، کلاس 204
تاریخچه تحصیلی:
93-94: اول 4 - کلاس 104
94-95: دوم نرگس یک - کلاس 201
95-96: سوم یاس پنج - کلاس 305
96-97: چهارم استاد مطهری - کلاس 401
97-98: پنجم قیصر امین پور - کلاس 501
98-99: هفتم جدید الورود 1400-1399 - کلاس 10007
سال تحصیلی 1400-1399: هفتم 1 - کلاس 201
سال تحصیلی 1401-1400: هشتم 5 - کلاس 105
سال تحصیلی 1402-1401: نهم شعبه 5 - کلاس 305
سال تحصیلی 1403-1402: دهم ریاضی دو - کلاس 104
سال تحصیلی 1404-1403: یازدهم ریاضی دو - کلاس 204
تاریخچه افتخارات:
98-99:
فرهنگی - نفرات برتر قرائت تحقیق تبریک
98-99:
فرهنگی - نفرات برتر مسابقه احکام پایه ششم سال تحصیلی 98-99 تبریک
98-99:
فرهنگی - کسب مقام برتر در رشته احکام مرحله آموزشگاه تبریک
98-99:
فرهنگی - کسب مقام برتر در رشته قرائت مرحله آموزشگاه تبریک