آشنایی با امیرحسین کاهدی زاده

آقای امیرحسین کاهدی زاده

دوم دانش 2، کلاس 202
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/Qb5e6
سمت: دانش آموز دوم دانش 2، کلاس 202
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1401-1400: اول جدید الورود 1401 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1402-1401: اول رويش 1 - کلاس 101
سال تحصیلی 1403-1402: دوم دانش 2 - کلاس 202
تاریخچه افتخارات:
سال تحصیلی 1403-1402:
فرهنگی - مقام برتر مسابقه احکام مرحله آموزشگاه تبریک
سال تحصیلی 1403-1402:
آموزشی - منتخب جشنواره کتاب گویا سال تحصیلی1403-1402 تبریک
سال تحصیلی 1403-1402:
? - رتبه برتر مرحله ناحيه در رشته احکام مسابقات قرآن و عترت و نماز تبریک
سال تحصیلی 1403-1402:
ورزشی - كسب موفقيت د پويش دانش آموزي عيد تا عيد سال 1401 تبریک
سال تحصیلی 1403-1402:
فرهنگی - كسب رتبه اول ناحيه جشنواره دانايي و توانايي سال 1402 تبریک