آشنایی با کسری خسروپور

آقای کسری خسروپور

مدیر وب سایت مجتمع
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/Ln85N
سمت: مدیر وب سایت مجتمع
کودکستان: مدیر سایت مجتمع
دبستان دخترانه: مسئول سایت مجتمع
دوره اول دبستان پسرانه: مدیر سایت مجتمع
دوره دوم دبستان پسرانه: مدیر سایت مجتمع
دوره اول متوسطه دخترانه: مدیر سایت مجتمع
دوره اول متوسطه پسرانه: مدیر سایت مجتمع
دوره دوم متوسطه دخترانه: مدیر سایت مجتمع
دوره دوم متوسطه پسرانه: مدیر سایت مجتمع
واحد تخصصی زبان انگلیسی: مدیر سایت مجتمع
واحد تخصصی مشاوره: مدیر سایت مجتمع
واحد فرهنگی: مدیر سایت مجتمع
دفتر مدیریت مجتمع: مدیر سایت مجتمع
مجتمع: مدیر سایت مجتمع
معاونت اداری و منابع انسانی:
درباره من: