آشنایی با حنانه رستگاری

خانم حنانه رستگاری دانش آموز سابق
دانش آموز عزیز، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...