آشنایی با پارسا موذن

آقای پارسا موذن

پنجم موقت 1403، کلاس 501
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/s3L6Z
سمت: دانش آموز پنجم موقت 1403، کلاس 501
تاریخچه تحصیلی:
98-99: اول جدید الورود 00-99 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1400-1399: دوم جدید الورود 1400 - کلاس 10002
سال تحصیلی 1401-1400: دوم نرگس 5 - کلاس 25
سال تحصیلی 1402-1401: سوم كوشش 5 - کلاس 305
سال تحصیلی 1403-1402: چهارم دکتر حسابی - کلاس 403
سال تحصیلی 1404-1403: پنجم موقت 1403 - کلاس 501
تاریخچه افتخارات: