آشنایی با ارغوان شاهیان

خانم ارغوان شاهیان

چهارم ارکیده 2، کلاس 402
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/n8S5Z
سمت: دانش آموز چهارم ارکیده 2، کلاس 402
تاریخچه تحصیلی:
98-99: کودکستان دو قرمز خانم بفروزفر - کلاس 108
سال تحصیلی 1400-1399: اول 4 - کلاس 104
سال تحصیلی 1401-1400: دوم 4 - کلاس 204
سال تحصیلی 1402-1401: سوم نسترن 3 - کلاس 303
سال تحصیلی 1403-1402: چهارم ارکیده 2 - کلاس 402
تاریخچه افتخارات: