آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند امام رضا(ع)
کودکستان (مهد کودک/ پیش دبستان) تا متوسطه دوم (دخترانه - پسرانه)
EMAMREZA COMPLEX
مدیر: مرضیه مسعودی
قدوسی غربی، انتهای کوچه 21
071-36311890
مدیر: شمس السادات امامی
انتهای بلوار همت جنوبی
071-36322050
مدیر: فاطمه سادات علوی نژاد
قدوسی غربی، انتهای کوچه 21
071-36311848
مدیر: عباس برزگر
قدوسی غربی، انتهای کوچه 21
071-36311848
مدیر: مرضیه لیاقت
انتهای بلوار همت جنوبی
071-36322050
مدیر: محمد حسن دانشمند
قدوسی غربی، انتهای کوچه 21
071-36319365
مدیر: مرضیه خلیق
انتهای بلوار همت جنوبی
071-36322050
مدیر: محمد احمدیان
قدوسی غربی، انتهای کوچه 21
071-36319362

مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند امام رضا(ع)